POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
POLISH SOCIETY OF PALLIATIVE CARE NURSING

Od 2006 roku działa Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zrzeszające ponad trzysta aktywnych zawodowo pielęgniarek.
Aktualnie w Polsce na niemal 4000 pielęgniarek realizujących świadczenia w opiece paliatywnej i hospicyjnej 649 posiada specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Głównym celem Towarzystwa jest inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek opieki paliatywnej, wyznaczanie celów, kierunków, zasad kształcenia, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu opieki paliatywnej i propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki.

MISJA TOWARZYSTWA
Głównym celem Towarzystwa jest inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek opieki paliatywnej, wyznaczanie celów, kierunków, zasad kształcenia, integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa w opiece paliatywnej, wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu opieki paliatywnej i propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki.

CELE STATUTOWE

  1. Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stała edukacja profesjonalna celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych swoich członków.
  2. Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa opieki paliatywnej i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie.
  3. Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa opieki paliatywnej oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i zagranicą.
  4. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek opieki paliatywnej.
  5. Udzielanie pomocy w organizowaniu i wdrażaniu ciągłej opieki paliatywnej u chorych nowotworowych i z inną chorobą przewlekłą oraz propagowanie wśród społeczeństwa idei tej opieki w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej i innymi organizacjami wspierającymi opiekę paliatywną i hospicyjną.

 


 

Since 2006, POLISH SOCIETY OF PALLIATIVE CARE NURSING associates more than three hundred active professional nurses.
Currently in Poland, almost 4000 nurses implement the provision of palliative and hospice care. The main aim of The Society is to initiate and undertake actions to develop and continuously improve the legislation governing the activities of palliative care nurses, setting goals, guidelines, principles of education, the integration of persons working in the field of nursing in palliative care, supporting research on the theory and practice of palliative care nursing and assistance in organizing and implementing palliative care and promotion of the idea among the public.